imas.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

piac- és közvélemény-kutatás keretében történő adatkezelésről

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon Társaságunk, az IMAS International Magyarország Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által piac-és közvélemény-kutatások során kezelt adatok köréről és arról, hogy az Adatkezelő részére adatot szolgáltató személyeket (továbbiakban: Megkérdezett) milyen jogok illetik meg a róluk nyilvántartott adatok vonatkozásában.

Az adatok kezelése, nyilvántartása körében Társaságunk, mint Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében az adatok kezelése során biztosítjuk a Megkérdezettek magánszférájának védelmét.


1.                    Adatkezelő, Adatfeldolgozók

 

1.1                Adatkezelő

 

IMAS International Magyarország Piac-Média és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság

székelye: 1036 Budapest, Lajos utca 78.

cégjegyzék száma: 01-09-266891

adószáma: 10872088-2-41

e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

honlap: http://imas.hu/

 

2.                   Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

2.1                Társaságunk Adatkezelőként a Megkérdezettek előzetes, kifejezett hozzájárulása, valamint jogi kötelezettségeink (adók megfizetése) teljesítése, jogos gazdasági érdekeink (minőség-ellenőrzés és elemzések készítése) alapján kezeli a Megkérdezettek személyes adatait.

Az Adatkezelés célja a szerződéses kötelezettségek (megbízás) teljesítése, illetve szokásos üzleti-gazdasági tevékenységeink és üzletmenetünk javítása, különösen:

·            Minőségbiztosítási céllal kapcsolatfelvételi adatok gyűjtése – a megkérdezés általi adatfelvétel megbízhatóságának növelése érdekében 

·            Adatfeldolgozás elősegítése érdekében bizonyos megkérdezésekről hang- és képfelvétel kerül rögzítésre, melyekről leirat készül későbbi elemzés céljából

·            Jogi személyek megkérdezésének teljesítéséhez az érintett vállalkozásokkal a jövőbeni kapcsolatfelvétel kezdeményezése céljából

·            Hosszabb távú adatfelvétel elvégzése miatt, adatok gyűjtése és ezekből későbbi kapcsolatfelvétel céljából ún. válaszadói panelek létrehozása

·            A megkérdezettek válaszainak vagy kutatási eredményeinek szisztematikus elemzése, értékelése, következtetések levonása demográfiai adatok alapján 

·            „Tiltólista” vezetése azokról, akik kérték a jövőbeni kapcsolatfelvételt elkerülését

·            Ajándékutalvány átvételének igazolása

A kezelt adatok megadása minden esetben az érintett önkéntes és előzetes tájékoztatáson alapuló adatszolgáltatásán alapul. A megkérdezett beleegyezését írásban vagy hangfelvételen rögzítjük.

 

2.2           Önről, mint Megkérdezettről kezelt adatok köre:

Minden egyes megkérdezés előtt Ön pontos tájékoztatást kap arról, hogy az adott kutatás során milyen személyes adatai kerülnek rögzítésre és tárolásra. A leggyakrabban előforduló adatkategóriák: 

·         üzleti kutatások esetén: a Megkérdezett neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, az adott kutatás kérdéseire önkéntesen adott válaszokból származó alkalmi adatok

 

·         lakossági kutatások esetében: a Megkérdezett neve, kora, neme, telefonszáma, e-mail címe, az adott kutatás kérdéseire önkéntesen adott válaszokból származó alkalmi adatok

Személyes adatait az adatfelvételt követő minőség-ellenőrzés lefolytatása után különválasztjuk a kérdéseinkre adott válaszaitól, így azok anonim módon, a többi válaszadó válaszaival összesítve kerülnek feldolgozásra. Az Ön személyes véleménye semmi esetre sem lesz beazonosítható.

 

2.3           A minőségbiztosítási céllal gyűjtött kapcsolatfelvételi adatok és az elemzéshez szükséges hang- és képfelvételek az adatfelvételt követően maximum 6 hónapig kerülnek tárolásra, majd törlésre kerülnek.

A jogi személyek megkérdezését lehetővé tevő, vállalkozásokhoz köthető kapcsolatfelvételi adatok a megkérdezett által adott hozzájárulás visszavonásakor, de legkésőbb 5 éven belül törlésre kerülnek, amennyiben más törvényes jogalap (szerződéses kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek) nem áll fent kezelésükre

A válaszadói panelek kapcsolatfelvételi adatai az adott szerződéses kötelezettség (megbízás) teljesítését követő 12 hónapig kerül tárolásra, azt követően törlésre kerülnek.

A „Tiltólistán” szereplők adatai mindaddig tárolásra kerülnek, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

 

3.                   Az Ön jogai

 

·         a kezelt adatairól való tájékoztatáshoz való jog;

·         az adatai helyesbítéséhez való jog;

·         az Önről kezelt adatok törléséhez való jog;

·         az Önről kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat Társaságunkhoz.

 

A helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig Ön jogosult a pontatlan adatok vonatkozásában a pontatlan adatok felhasználásának korlátozását kérni Társaságunktól.

 

Társaságunk az Önről kezelt adatok helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közöltük.

 

Kérdezettként Ön jogosult arra, hogy a Társaságunk által Önről nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapja abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

 

4.                   Adatkezelő adatközlési joga

 

Adatkezelőként az Ön személyes adatait harmadik személyek részére csak az Ön írásos vagy hangfelvételen rögzített beleegyezésével adjuk át.

 

5.                   Az Ön jogorvoslati joga

Amennyiben Társaságunk az Ön valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, abban az esetben Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) fordulhat panasszal és jogorvoslati igénnyel. E tekintetben szintén fordulhat a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz jogorvoslati keresettel.

 

 

6.         A részletes Adatvédelmi Szabályzat az IMAS International 1036 Budapest, Lajos u. 78. szám alatti székhelyén, a Recepción érhető el. Erre irányuló írásbeli kérésre emailben megküldésre kerül.

 

1.                    Adatkezelő, Adatfeldolgozók

 

1.1                Adatkezelő

 

IMAS International Magyarország Piac-Média és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság

székelye: 1036 Budapest, Lajos utca 78.

cégjegyzék száma: 01-09-266891

adószáma: 10872088-2-41

e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

honlap: http://imas.hu/

 

2.                   Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

 
1036 Budapest, Lajos utca 78.
+36-1-505-6300
imashun@imas.hu
cocuk pornosu fuck you google cocuk pornolari